Hedersmedlemmar

Hedersmedlemmar

Kriterier för att bli hedersmedlem

* Man ska ha varit medlem

* Man ska ha verkat på ett förtjänstfullt sätt som främjat föreningens syfte

* Hedersmedlemskapet gäller från utnämnandet på livstid. Eller till dess vederbörande önskar utträde alt har medvetet agerat på sådant sätt som har skadat föreningen.

* Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift eller någon entreávgift på föreningens egna arrangemang.

* Hedersmedlem nomineras av styrelse eller av en enskild medlem.

* Hedersmedlem utses på årsmöte med majoritetsbeslut.


Dela den här sidan